Обучителна програма

Арт-терапията като метод в консултирането и рехабилитацията

Цел
Да подготви обучаемите чрез задълбочен тренингов процес, базиран на системната методология да помагат на семейства, индивиди и групи като използват методите на арт терапията при справянето им с техните ежедневни трудности и проблеми в съвременния свят. Системният подход отчита и работи най-вече с контекста, в който функционира даден клиент (индивид, семейство, група) и поради това търси разрешение и промяна във системата от взаимодействия.

Участниците придобиват задълбочени познания и умения в системното мислене и методология и усвояват разнообразни арт-терапевтични техники. Програмата е подходяща за професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, както и художници, които в своята работа могат да използват системната методология и техники на арт-терапията, съобразно социалния и професионален контекст, в който се намират.

Основно е положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване „тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото, като се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.

Продължителност: 600 учебни часа, разположени в 3 годишно обучение

Форми на обучение – Семинари, групов тренинг (тренинг група), лична психотерапевтична работа, супервизия

Етапи на обучение
– Въвеждащо ниво
– Ниво занимателна арт-терапия

– Консултантско ниво

 ВЪВЕЖДАЩО НИВО (45 учебни часа)

Обща системна теория и въведение в принципите на арт-терапията

 • Специфики на арт-терапията като метод и разлики с тестовете за оценяване чрез рисунка.
 • Основни принципи на системния подход.
 • Системен подход към живите системи.
 • Въведение в основни принципи на системната арт-терапията.

Въвеждащото ниво има за цел да ангажира обучаемите в активен преживелищен процес на учене чрез работа в малка група, чрез използване на методи от арт-терапията. Въвеждащото ниво освен, че илюстрира на практика основните принципи на арт-терапията в контекста на системния подход, има за  цел също да се създаде условия за формирането на обучителната група и да подпомогне участниците активно да учат чрез взаимодействие в групата.   

След завършване на въвеждащото ниво, кандидатите, които искат да продължат участието си в следващото ниво, преминават интервю с членове на преподавателския екип.

НИВО ЗАНИМАТЕЛНА АРТ-ТЕРАПИЯ  (90 учебни часа)

 • Творчески процес и създаване на продукт
 • Изразност и себе-рефлексия в процеса на визуализация
 • Ролята на водещия при занимателната арт-терапия

На този етап от обучението участниците се фокусират върху развиване и осмисляне на собствената си чувствителност при създаването на визуален продукт. Чрез преживелищна работа се трупа познание за това как се изпълва със смисъл творчески процес, в който не се цели качество и художествена стойност на крайния продукт и как този процес може да се използва в занимания с различен тип групи.

КОНСУЛТАНТСКО НИВО

Консултантското ниво се провежда съвместно с Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), пълен член на Камарата на Тренинг институтите (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA). То е разделено на две части: Базисен и Специализиран модул.

Базисен модул

Теория и практика на арт-терапията в контекста на системния подход (230 учебни часа)

 • История и теоретични подходи в арт-терапията.
 • Йерархия, характеристики на системите, граници. Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата.
 • Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства.
 • Процес, структура и съдържание на семействата и групите.
 • Комуникация и кибернетика, промени от първи и втори ред.
 • Социо-културни фактори.
 • Семейните модели и нормативните кризи. Етапи на развитие на семейството.
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката.
 • Циркулярни въпроси. Циркулярно интервю.
 • Арт-терапия с деца и юноши.
 • Арт-терапия с двойки и семейства.
 • Групова арт-терапия.
 • Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семействотo.
 • Практическо приложение на арт-терапията в различен институционален контекст.
 • Развитие на личностовия потенциал с методите на арт-терапия.
 • Методите на арт-терапията при оценка и диагностика.
 • Професията на арт-терапевта. Етични принципи при практикуването на психотерапия.

Базисният модул формира у обучаемите умения за „системно мислене”, както към професионалната практика, семейната динамика, обществените процеси, така и към собствената семейна история. Изясняват се и се опознават в дълбочина най-значимите фундаментални приноси на системния подход към психотерапията.

Специализиран модул (100 учебни часа)  

Специализираният модул има за цел да тренира участниците в използването на конкретни арт-терапевтични техники в различен контекст и спрямо различни целеви групи.

Инструментариум на системния подход и арт-терапевтични техники   

 • Системна арт-терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 • Работа по казуси и консултиране.
 • Терапевтично поведение.
 • Активни методи за работа със семейства – генограма,  фамилиограма и семейни скулптури в контекста на методите на арт-терапия.
 • Първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при индивидуални клиенти.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при работа с деца.
 • Системният подход при работа с групи.
 • Приложение на системния подход в сферата на социалната работа.
 • Арт-терапевтични техники при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.

Специализираният модул  подготвя обучаемите да прилагат на практика системния подход и арт терапията в различен професионален контекст. Най-силно са застъпени ролевите игри и терапевтични симулации, дискутиране на казуси от практиката на екипа и на пионерите в системния подход.

Семинарите от въвеждащото ниво, ниво занимателна арт-терапия и консултантското ниво се провеждат веднъж в месеца (събота и неделя), по предварително изготвен график. Такса за участие 90 лева.

Останалите 80 учебни часа обучаемите допълват от участие в семинари, водени от терапевти на БААТ и ПИСЕЛ (поредицата „Женското развитие и идентичност”, Семинари за родители; Семинари за брачни/партньорски двойки; поредицата „Мъжкото развитие и идентичност”, “Седмица на психотерапията”и др.), от които до 40 учебни часа семинари от други психотерапевтични модалности. Графикът на тези семинари е различна от графика на семинарите от трите нива на програмата и се съобщава на обучаемите по електронна поща.

Преминаването от ниво занимателна арт-терапия към консултантско става след интервю с екипа на Програмата. Преди продължаване в консултантското ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да е завършил обучителната програма, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право да практикува като консултант.

ЛИЧНА РАБОТА (минимум 50 учебни часа)

В рамките на тригодишното обучение всеки участник прави лична терапевтична работа, за каквато се зачита: индивидуално, семейно и/или брачно консултиране и/или участие в група за личен опит.

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

След покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация и могат да практикуват (под задължителна супервизия в първата година от завършването) консултиране с методите на арт-терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, психолог, учител и др. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.

ИЗПИТ
Програмата завършва с писмен и устен изпит пред преподавателска комисия, сформирана от БААТ.

ЕКИП

Преподаватели – Доротея Панова, Диана Алексиева, Румен Георгиев и екип на ПИСЕЛ както и гост преподаватели от страната и чужбина.

Супервизор на Програмата – Женя Георгиева

Научен консултант – проф. Даяна Уолър, Ph.D. е основател и настоящ председател на Британската асоциация на арт терапевтите. Почетен член на Българска асоциация по арт-терапия.

Процесът на обучение в Програмата има практическа насоченост, което включва преживелищно отработване на събития от собствената история на участниците. В някои етапи от участието, това може да е свързано с емоционално натоварване, в зависимост от различни житейски обстоятелства. В такива случаи, предвид грижата за всеки от обучаващите се, екипът може да предложи лична терапевтична консултация, прекъсване на програмата или временна пауза от участие.