Обучителна програма
Арт и фамилна консултация и терапия като методи в
превенцията, консултирането и рехабилитацията”
(с възможност за продължаване на обучение за професия психотерапевт)

Цел
Да подготви обучаемите чрез теоретичен и тренингов процес, базиран на психотерапевтична база и принципи, да консултират чрез арт визуални артистични методи личности, семейства и групи при справянето им с техните трудности и проблеми от психологично естество.
За разлика от други обучения насочени предимно към техники, в тази програма участниците придобиват и познания в системната методология, диагностично-терапевтични принципи и цели. Друга разлика е, че се отделя специално внимание на личностната зрялост, собствените лимити и затруднения на обучаемите чрез лична работа в индивидуален и групов формат.

Обучителна институция
Екип от Българската асоциация по арт терапия, групов член на Българската асоциация по психотерапия и Европейската федерация по арт терапия и Психотерапевтичен Институт по социална екология на личността.

Кой може да кандидатства?
Програмата е подходяща за професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници и художници, които в своята работа могат да използват системната методология и техники на арт терапията, съобразно професионален контекст, в който работят.

Философия и принципи на обучителния процес
Професионалното и личностното развитие са взаимосвързани и взаимозависими величини. Без личностно израстване не би могло да се очаква и професионално развитие. Специално внимание се обръща на лична работа върху собствените трудности и проблеми. Търсеният резултат е постигане на емоционално когнитивна интеграция и етичната зрялост.

Основно е положението, че всека личност се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване “тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото и се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.

Приема се, че всеки обучаем има индивидуален път за обучение, с различно темпо и интензивност и време за постигане на обучителните цели.

В обучителната група се държи сметка за личностното развитие на участниците и за междуличностовия процес между тях, а не само на когнитивното усвояване на съдържанието на преподавания материал.

Структура на програмата
Форми на обучение: семинари, групов тренинг (тренинг група), лична психотерапевтична работа, супервизия, стаж
Продължителност: 500 учебни часа, разположени в 3 годишно обучение

Етапи на обучение
1. Базисно ниво – 160 часа

2. Консултантско (занимателна арт терапия) ниво – 260
Теоретико приложен модул – 120
Практико приложен модул – 140

3. Психотерапевтично ниво (арт психотерапевт) – това е специализирано клинично ниво за придобиване на професия психотерапевт

БАЗИСНО НИВО (160 учебни часа).
Базисно ниво има за цел да ангажира обучаемите в активен преживелищен междуличностен процес на учене чрез работа в малка група, чрез използване на методи от арт терапията. Това ниво освен, че илюстрира практческото приложение на основните принципи на арт терапията в контекста на системния подход, има за цел също да се създаде условия за формирането на обучителната група и да подпомогне участниците активно да общуват помежду си.

основни принципи и базисни понятия.

разлика между психологична, консултативна и психотерапевтична работа. Специфични и неспецифични фактори. Изкуството само по себе си като терапевтичен фактор

диагностика чрез рисунка на взаимоотношенията в семейството между деца и родители. Проблеми в детското и юношеското развитие.

взаимоотношенията в родителската двойка и въздействието върху детската система.

опасности, грешки и митове от „популярната“ психология и проективните тестове.

въведение в основни принципи на системната арт терапията.

емоционална компетентност и екосистемна компетентност. Позитивната роля на „негативните чувства“.

творчески процес и създаване на продукт. Фантазия и символно преработване на реалността.

изразност и себерефлексия в процеса на визуализация.

ролята на водещия при занимателната арт терапия. Емпатия и себерефлективност.

инсайт и емоционално когнитивна интеграция.

промяна в изискванията на ролята на бащата и майката в модерното общество. Социокултурни фактори.

художествената метафора и въздействието и върху реалността.

На този етап от обучението участниците се фокусират върху развиване и осмисляне на собствената си чувствителност при създаването на визуален продукт. Чрез преживелищна работа се трупа познание за това как се изпълва със смисъл творчески процес, в който не се цели качество и художествена стойност на крайния продукт.

Преминаването от базисното ниво към консултантско арт терапевтичното ниво става след интервю с екипа на програмата. Преди продължаване в консултантското ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да е завършил обучителната програма, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право да практикува като консултант.

КОНСУЛТАНТСКО (ЗАНИМАТЕЛНА АРТ ТЕРАПИЯ) НИВО – 260 часа
Теоретико-практичен модул (120 часа)
история и теоретични подходи в арт терапията.
обща системна теория и въведение в принципите на арт терапията
йерархия, характеристики на системите, граници. Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействат.
основни принципи на системния подход. Системен подход към живите системи.
въведение в основни принципи на системната арт терапията.
семейните модели и нормативните кризи. Етапи на развитие на семейството.
модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката.
семейна динамика и процеса на преструктуриране на семействотo.
практическо приложение на арт терапията в различен институционален контекст.
развитие на личностовия потенциал с методите на арт терапия.
методите на арт терапията при оценка и диагностика.
професията на арт терапевта. Етични принципи при практикуването.|
Този модул развива у обучаемите умения за „системно мислене”, както към професионалната практика, семейната динамика, обществените процеси, така и към собствената семейна история. Изясняват се и се опознават в дълбочина най-значимите фундаментални приноси на системния подход към консултирането.

Практико-приложен модул (140 учебни часа)
Този модул има за цел да тренира участниците в използването на конкретни арт терапевтични техники в различен контекст и спрямо различни целеви групи. Инструментариум на системния подход и арт терапевтични техники:
системна арт терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
работа по казуси и консултиране.
терапевтично поведение.
активни методи за работа със семейства – генограма, фамилиограма и семейни скулптури в контекста на методите на арт терапия.
първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
техники и методи на приложение на артсистемния подход при индивидуални клиенти.
техники и методи на приложение на артсистемния подход при работа с деца.
артсистемният подход при работа с групи.
приложение на артсистемния подход в сферата на социалната работа.
арт терапевтични техники при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.
Практико-приложният модул подготвя обучаемите да прилагат на практика системния подход и арт терапията в различен професионален контекст.
Най-силно са застъпени ролевите игри и терапевтични симулации, дискутиране на казуси от практиката на екипа и на пионерите в системния подход.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО НИВО – това е специализирано обучение за прилагане в психотерапевтичната работа. Завършилите предишните нива имат възможност да продължат след интервю. Съдържанието на това обучение няма да излагаме тук.

Лична работа (минимум 40 учебни часа)
В рамките на четири годишното обучение всеки участник прави лична терапевтична работа, за каквато се зачита: индивидуално, семейно и/или брачно консултиране; участие в група за личен опит.

Участие в тренинг група за личен опит.
Тренинг групата се води по метода на SCIT (колективна образно-представна работа с рисунка), разработен от G.Vassilliou, Vasso Vassiliou от AIA (Атински институт за изучаване на човека „Антропос”). Търсеният резултат е себепознание и личностно израстване, както и опознаване на метода чрез собствените преживявания. След края на груповата работа участниците ще бъдат по-себерефлективни и емоционално подготвени да навлязат в практическата работа с клиенти.

Придобиване на квалификация
След покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация и могат да практикуват под супервизия консултиране с методите на арт терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, психолог, учител и др. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.

Изпит
Програмата завършва с писмен и устен изпит пред преподавателска комисия, сформирана от БААТ.

Екип
Директор на Програмата: Румен Георгиев

Супервизор на Програмата: Женя Георгиева

Научен консултант: проф. Даяна Уолър, Ph.D. е основател и настоящ председател на Британската асоциация на арт терапевтите. Почетен член на Българска асоциация по арт терапия.

Процесът на обучение в Програмата има практическа насоченост, което включва преживелищно отработване на събития от собствената история на участниците. В някои етапи от участието, това може да е свързано с емоционално натоварване, в зависимост от различни житейски обстоятелства. В такива случаи, предвид грижата за всеки от обучаващите се, екипът може да предложи лична терапевтична консултация, прекъсване на програмата или временна пауза от участие.