Обучителна програма

АРТ-ТЕРАПИЯТА КАТО МЕТОД В КОНСУЛТИРАНЕТО, ПРЕВЕНЦИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Цел
Да подготви обучаемите чрез задълбочен тренингов процес, базиран на системната методология, да помагат на семейства, индивиди и групи като използват методите на арт терапията при справянето им с техните ежедневни трудности и проблеми в съвременния свят.

Участниците придобиват задълбочени познания и умения в системното мислене и методология и усвояват разнообразни арт терапевтични техники.

Програмата е подходяща за професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, които в своята работа могат да използват системната методология и техники на арт терапията, съобразно социалния и професионален контекст, в който се намират.

Основно е положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване „тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото, като се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.

Продължителност: 630 – 650 учебни часа, разположени в 3 годишно обучение

Форми на обучение – Семинари, групов тренинг (тренинг група), лична психотерапевтична работа, супервизия

Нива на обучение
– Въвеждащо ниво
– Базисно ниво
– Практическо ниво

ВЪВЕЖДАЩО НИВО

Въвеждащо ниво: Обща системна теория и въведение в принципите на арт-терапията (60 учебни часа)

 • Основни принципи на системния подход. Възникване на системния подход.
 • Системен подход към живите системи.
 • Въведение в основни принципи на арт-терапията.

Въвеждащото ниво има за цел да ангажира обучаемите в активен преживелищен процес на учене чрез работа в малка група, чрез използване на методи от арт-терапията. Въвеждащото ниво освен, че илюстрира на практика основните принципи на арт-терапията в контекстта на системния подход, има и за  цел също да се създаде условия за формирането на обучителната група и да подпомогне участниците активно да общуват помежду си.  

След завършване на въвеждащото ниво, кандидатите, които искат да продължат участието си в следващото ниво преминават интервю с членове на преподавателския екип.

БАЗИСНО НИВО

Базисното ниво се провежда съвместно с Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), пълен член на Камарата на Тренинг институтите (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA).

Теория и практика на арт-терапията в контекстта на системния подход (360 учебни часа)

 • История и теоретични подходи в арт-терапията.
 • Йерархия, характеристики на системите, граници. Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата.
 • Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства (Робин Скинър и др.).
 • Процес, структура и съдържание на семействата и групите.
 • Комуникация и кибернетика, промени от първи и втори ред.
 • Социо-културни фактори (Aлвин Тофлър, Джордж и Васо Василиу).
 • Семейните модели и нормативните кризи. Етапи на развитие на семейството.
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката.
 • Циркулярни въпроси. Циркулярно интервю.
 • Арт-терапия с деца и юноши.
 • Арт-терапия с двойки и семейства.
 • Групова арт-терапия.
 • Семейните модели и нормативните кризи. Етапи на развитие на семейството.
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката.
 • Циркулярни въпроси. Циркулярно интервю.
 • Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семействотo.
 • Практическо приложение на арт-терапията в различен институционален контекст.
 • Развитие на личностовия потенциал с методите на арт-терапия.
 • Методите на арт-терапията при оценка и диагностика.
 • Професията на арт-терапевта. Етични принципи при практикуването на психотерапия.

Базисното ниво формира у обучаемите умения за „системно мислене”, както към професионалната практика, семейната динамика, обществените процеси, така и към собствената семейна история. Изясняват се и се опознават в дълбочина най-значимите фундаментални приноси на системния подход към психотерапията.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО НИВО

Специализираното ниво се провежда от БААТ. То има за цел да тренира участниците в използването и боравенето с конкретни арт-терапевтични техники в различен контекст и спрямо различни целеви групи.

Инструментариум на системния подход и арт-терапевтични техники  (180 часа) 

 • Системна арт-терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 • Работа по казуси и консултиране.
 • Терапевтично поведение.
 • Активни методи за работа със семейства – генограма,  фамилиограма и семейни скулптури в конвтекстта на методите на арт-терапия.
 • Първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при индивидуални клиенти.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при работа с деца.
 • Системният подход при работа с групи.
 • Приложение на системния подход в сферата на социалната работа.
 • Арт-терапевтични техники при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.

Специализираното ниво подготвя обучаемите да прилагат на практика системния подход в различен професионален контекст. Най-силно са застъпени ролевите игри и терапевтични симулации, дискутиране на казуси от практиката на екипа и на пионерите в системния подход.

Преминаването от въвеждащо към базисно ниво и от базисно към специализирано става след интервю с екипа на Програмата. Преди продължаване в базисното ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да се е дипломирал, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право да практикува метода.

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

След покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация и могат да практикуват под супервизия консултиране с методите на арт-терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, психолог, учител и др. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.

Описание на формите на обучение и връзката им с нивата на обучение

 1. Въвеждащото ниво се състои от учебен курс, 60 учебни часа „Въведение в арт терапия”. За включването в него няма специални изисквания към участниците.
 1. В Базисното ниво могат да участват само професионалисти, които са преминали въвеждащото ниво и са в процес на обучение или вече са завършили минимум бакалавърска степен. Базисното ниво се състои от 400 учебни часа и включва участие в теоретико-приложни семинари. Отработват се случаи чрез активното участие на обучаемите, като се използват методите на арт-терапията.
 1. Специализирано ниво се състои от 200 учебни часа, които включват: супервизия, семинарни занятия и лична психотерапевтична работа – 200 часа.

ИЗПИТ
Програмата завършва с разработване на реферат, който се разглежда от преподавателска комисия. В реферата трябва да бъде представен случай, разработен от обучаващите се, както и да бъде посочена библиография от областта на арт-терапията и системния подход.

ЕКИП

Директор на Програмата – Валентина Маринова

Преподаватели – Румен Георгиев, Доротея Панова, Иван Павлов, Татяна Кючукова, Диана Алексиева, както и гост преподаватели от страната и чужбина.

Супервизор на Програмата – Женя Георгиева

Научен консултант – проф. Даяна Уолър, Ph.D. е основател и настоящ председател на Британската асоциация на арт терапевтите. Почетен член на Българска асоциация по арт-терапия.

Процесът на обучение в Програмата има практическа насоченост, което включва преживелищно отработване на събития от собствената история на участниците. В някои етапи от участието, това може да е свързано с емоционално натоварване, в зависимост от различни житейски обстоятелства. В такива случаи, предвид грижата за всеки от обучаващите се, екипът може да предложи лична терапевтична консултация, прекъсване на програмата или временна пауза от участие.