Обучителна програма

Арт и фамилна консултация и терапия

Цел

Да подготви обучаемите чрез теоретичен и тренингов процес, базиран на психотерапевтична база и принципи, да провеждат консултации и терапия чрез арт-визуални методи на личности, семейства и групи при справянето им с техните трудности и проблеми от психологично естество. За разлика от други обучения насочени предимно към техники, в тази програма, освен усвояване на техники, участниците придобиват и познания в системната методология, диагностично-терапевтични принципи и цели. Друга разлика е, че се отделя специално внимание на личностната зрялост, собствените лимити и затруднения на обучаемите чрез лична работа в индивидуален и групов формат.

Обучителна институция

Обучителната програма се провежда от БААТ /Българска асоциация по арт терапия/ – групов член на Българската асоциация по психотерапия и Европейската федерация по арт терапия. В обучаващия екип са включени и специалисти от ПИСЕЛ /Психотерапевтичен Институт по социална екология на личността/

Кой може да кандидатства?

Програмата е подходяща за професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, педагози, художници, които в своята работа могат да използват системната методология и техники на арт и фамилната терапия, съобразно професионалния контекст, в който работят, а при завършване на консултантското и психотерапевтичното ниво на Програмата, могат да практикуват консултиране, респ. психотерапия на семейства, групи и индивиди.

Философия и принципи на обучителния процес

 • Професионалното и личностното развитие са взаимосвързани и взаимозависими величини. Без личностно израстване не би могло да се очаква и професионално развитие. Специално внимание се обръща на лична работа върху собствените трудности и проблеми. Търсеният резултат е постигане на емоционално когнитивна интеграция и етична зрялост.
 • Основно е положението, че всека личност се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване “тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото и се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.
 • Приема се, че всеки обучаем има индивидуален път за обучение, с различно темпо и интензивност и време за постигане на обучителните цели.
 • В обучителната група се държи сметка за личностното развитие на участниците и за междуличностния процес между тях, а не само на когнитивното усвояване на съдържанието на преподавания материал.

Структура на програмата

Форми на обучение: семинари, групов тренинг, лична психотерапевтична работа, супервизия, стаж

Етапи на обучение

 1. Базисно ниво (включващо въвеждащи семинари) – 130 часа
 2. Консултативно ниво – 320 часа
  • Теоретико-приложен модул – 140 часа
  • Практико-приложен модул – 180 часа
 3. Психотерапевтично ниво – 900 часа (специализирано клинично ниво за придобиване на професия психотерапевт)
  • Практически семинари (тренинг) – 500 часа
  • Личен опит – 250 часа
  • Стаж – 150 часа

След завършване на базисното ниво участниците придобиват определени познания и умения да прилагат наученото в рамките на практикуваната от тях професия – психолог, лекар, педагог и др., както и да провеждат занимателна арт терапия. След завършване на консултантското ниво могат да консултират семейства, индивиди, групи и организации, а след завършено психотерапевтично ниво имат квалификация арт и фамилен психотерапевт.

БАЗИСНО НИВО (130 учебни часа)

Състои се от 8 практически семинара, разположени в един уикенд месечно в рамките на 8 месеца.

Базисно ниво има за цел да ангажира обучаемите в активен преживелищен междуличностен процес на учене чрез работа в малка група, чрез използване на методи от арт и фамилната терапия. Това ниво, освен че илюстрира практческото приложение на основните принципи на арт и фамилната терапия в контекста на системния подход, има за цел също да се създаде условия за формирането на обучителната група и да подпомогне участниците активно да общуват помежду си.

Модули

 1. Първи модул
  • Основни принципи и базисни понятия – разлика между психологична, консултативна и психотерапевтична работа. Специфични и неспецифични терапевтични фактори. Визуалните изкуства сами по себе си като терапевтичен фактор.
  • Диагностика чрез рисунка на взаимоотношенията в семейството между деца и родители. Проблеми в детското и юношеското развитие. Отношенията в родителската двойка и въздействието върху детската система.
  • Опасности от „популярната“ психология и проективните тестове.
 2. Втори модул
  • Диагностични методики за отношенията в семейството – генограма, фамилиограма, социален атом. Показатели за психично здраве – граници, норми, модели.
  • Митове за традиционното общество и промяна в изискванията на ролята на бащата и майката в модерното общество. Социокултурни фактори.
  • Семейна динамика през жизнения цикъл. Функционални и дисфункционални семейства. Кризите като стимул за личностно израстване.
 3. Трети модул
  • Системен инсайт и емоционално когнитивна интеграция. Несъзнавано и психични защитни механизми.
  • Професионалната роля на водещия. Емпатия и себерефлективност. Позитивната роля на „негативните чувства“.
  • Творчески процес и създаване на продукт. Фантазия и символно преработване на реалността. Художествената метафора и въздействието и върху реалността.

На този етап от обучението участниците се фокусират върху развиване и осмисляне на собствената си чувствителност при създаването на визуален продукт. Чрез преживелищна работа се трупа познание за това как се изпълва със смисъл творчески процес, в който се цели себеизразяване, а не качество и художествена стойност на крайния продукт.

Преминаването от базисното ниво към консултантско ниво става след интервю с екипа на програмата. Преди продължаване в консултантското ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да е завършил обучителната програма, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право да практикува като консултант.

КОНСУЛТАНТСКО НИВО (320 учебни часа)

Състои се от 18 практически /тренинг/ семинари, които се провеждат в един уикенд месечно в продължение на 1,5 година /18 месеца/
и 32 ч. лична работа и участие във факултативни и спомагателни програми.

Модули

Теоретико-практичен модул (140 часа)

 • История и теоретични подходи в арт и фамилната терапия.
 • Обща системна теория и въведение в принципите на арт и фамилната терапия.
 • Йерархия, характеристики на системите, граници. Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата.
 • Основни принципи на системния подход. Системен подход към живите системи.
 • Въведение в основни принципи на системната арт и фамилната терапия
 • Семейните модели и нормативните кризи. Етапи на развитие на семейството.
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката.
 • Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семействотo.
 • Практическо приложение на арт и фамилната терапия в различен институционален контекст.
 • Развитие на личностовия потенциал с методите на арт терапия.
 • Методите на арт и фамилната терапия при оценка и диагностика.
 • Професията на арт терапевта. Етични принципи при практикуването.

Този модул развива у обучаемите умения за „системно мислене”, както към професионалната практика, семейната динамика, обществените процеси, така и към собствената семейна история. Изясняват се и се опознават в дълбочина най-значимите фундаментални приноси на системния подход към консултирането.

Практико-приложен модул (180 учебни часа)

Този модул има за цел да тренира участниците в използването на конкретни арт терапевтични техники в различен контекст и спрямо различни целеви групи. Инструментариум на системния подход и арт терапевтични техники:

 • Системна арт терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 • Работа по казуси и консултиране.
 • Терапевтично поведение.
 • Активни методи за работа със семейства – генограма, фамилиограма и семейни скулптури в контекста на методите на арт терапия.
 • Първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
 • Техники и методи на приложение на арт-системния подход при индивидуални клиенти.
 • Техники и методи на приложение на арт-системния подход при работа с деца.
 • Арт-системният подход при работа с групи.
 • Приложение на арт-системния подход в сферата на социалната работа.
 • Арт терапевтични техники при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.

Практико-приложният модул подготвя обучаемите да прилагат на практика системния подход и арт и фамилната терапия в различен професионален контекст. Най-силно са застъпени ролевите игри и терапевтични симулации, дискутиране на казуси от практиката на екипа и на пионерите в системния подход.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО НИВО (900 учебни часа)

Това е специализирано обучение за прилагане в психотерапевтична работа. Завършилите предишните нива имат възможност да продължат след интервю.

Продължителност между две и половина и три години /31 месеца/.

Състои се от 31 практически /тренинг/ семинара, провеждащи се в един уикенд месечно /500 учебни часа/, лична работа /250 часа/ и стаж под супервизия /150 часа/.

Практически тренинг (500 учебни часа)
 1. Системна изоморфна терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 2. Работа по казуси и консултиране в интервюто, етапите на развитието на терапията, завършване. 
 3. Усложнени семейни ситуации – втори брак, смърт, хронична болест.
 4. Терапевтично поведение. Роля, себерефлексивност, терапевтични граници.
 5. Активни методи за работа със семейства – арт-терапевтични техники, психодрама техники, семейни скулптури.
 6. Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семейството втора част.
 7. Клинична психопатология – нарцис, психопатни и социопатни черти.
 8. Техники и методи на приложение на системния подход при индивидуални клиенти.
 9. Техники и методи на приложение на системния подход при работа с деца.
 10. Системният подход при работа с групи.
 11. Приложение на системния подход в сферата на социалната работа.
 12. Терапевтични умения при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.
 13. Професията на терапевта. Етични принципи при практикуването на психотерапия. 
 14. Стажанска практика.
 15. Обсъждане на етични казуси.

Преподавателският екип си запазва правото да прави изменененения в темите, за да отговори по-пълноценно на на специфичните потребности на конкретната обучителна група.

Лична работа (минимум 250 учебни часа)

В рамките на обучението всеки участник прави лична терапевтична работа, за каквато се зачита: индивидуално, семейно и/или брачно консултиране; участие в група за личен опит.

Участие в тренинг група за личен опит

Тренинг групата се води по метода на SCIT (колективна образно-представна работа с рисунка), разработен от G.Vassilliou, Vasso Vassiliou от AIA (Атински институт за изучаване на човека „Антропос”). Търсеният резултат е себепознание и личностно израстване, както и опознаване на метода чрез собствените преживявания. След края на груповата работа участниците ще бъдат по-себерефлективни и емоционално подготвени да навлязат в практическата работа с клиенти.

Стаж (150 часа)

Стажът се практикува под супервизия.

Придобиване на квалификация

След покриване на изискванията на програмата за консултантско ниво обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация и могат да практикуват консултиране с методите на арт и фамилна терапия. Завършилите психотерапевтично ниво придобиват квалификация за професия психотерапевт.

Изпит

Програмата завършва с писмен и устен изпит пред преподавателска комисия, сформирана от БААТ и ПИСЕЛ.

Екип

Директор: Румен Георгиев
Супервизор: Жени Георгиева
Научен консултант: проф. д-р Даяна Уолър, основател и настоящ председател на Британската асоциация на арт терапевтите. Почетен член на Българската асоциация по арт терапия.