Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в условия на крайна бедност

sofia_gerb-255x300Интеграция и социално включване на деца от ромска logo_sofia2019-152x300общност, живеещи в условия на крайна бедност

Времетраене на проекта: 18 март – 28 юни 2013

Целева група – деца, настанени заедно със семействата си в Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община, кв. “Красна поляна”, ул. “Рижки проход”.

Финансираща институция – Столична община

Дейности по проекта – творчески и образователни дейности с децата от дома, два пъти седмично в рамките на три месеца.

Според Националната стратегия за детето2008-20128 „Последица от бедността при децата е също така нарушаване на техните права и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие. От друга страна нарушаването на основни права на децата по различни причини (различни форми на дискриминация) е предпоставка за бедност. Друго следствие от бедността е, че тя влияе индиректно върху процеса на социализация.” Бедността е основна причина за повишаване на риска от маргинализация, извършване на противообществени прояви, употреба на наркотици и алкохол и др. от деца в семейства в тежка икономическа ситуация. В същото време повишаването на самочувствието на децата, включването им в развиващи и стимулиращи развитието им дейности допринася за минимизиране на степента на социална изключеност и отпадане от училище. В Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 също е посочено, че бедността и социалната изключеност, в това число ранното отпадане от училище, е рисков фактор за децата и младежите за употреба на психоактивни вещества. В доклада на Световната здравна организация за 2009 бедността е описана като основен фактор, който влияе за психичното здраве на обществото.

С тях ще се реализира краткосрочна програма по селективна превенция, която цели предотвратяване на ранното им отпадане от училище, развиване на личностови умения за общуване, социализация и интеграция.
Това успешно води до по-голяма устойчивост на децата в периоди на криза, постъпване и задържане в детските градини и училищата,  развиване на нагласа към образованието като ценност, както и умения за себеотстояване.