У  С  Т  А  В

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сдружението с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ” (БААТ), което допълнително може да бъде изписано на английски език като: Bulgarian Association of Art Therapy е доброволна, неправителствена  организация, обединяваща физически лица, които имат завършено  психотерапевтично обучение на базата на използването на художествени средства от изобразителното изкуство, отговарящо на  стандартите на Българската асоциация по психотерапия и които упражняват терапевтична, преподавателска, изследователска и друга професионална дейност в областта на арттерапията.

2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза съгласно чл. 2(1) от ЗЮЛНЦ и действа на принципа на самоуправлението.

3. Седалището на Сдружението е: гр. София.

4. Адресът на управление е: гр. София

5. Сдружението е създадено без срок на съществуване или друго прекратително условие.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Цели на Сдружението

6. Дейността на  Сдружението е насочена към постигане на следните цели:

а) да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на арттерапията;

б) да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на арттерапията

в) да подпомага и организира обучението и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на арттерапията

г) да съдейства за популяризирането и разпространението на арттерапията като лечебен подход и учебна дисциплина;

д) да съдейства за провеждане на научни изследвания в областта на арттерапията;

е) да осъществява сътрудничество с международните сдружения и институти по арттерапия;

ж) да осъществява връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.

Предмет на дейност на Сдружението и средства за постигане на целите

7. (1). За постигане на  формулираните в чл. 6 от настоящия устав цели Сдружението осъществява следните дейности:

1. разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

2. организира и провежда семинари, школи, научни конференции и други подходящи мероприятия за повишаване на квалификацията на своите членове и на подпомаганите от сдружението лица;

3. създава секции, работни групи и регионални центрове за координиране дейността на своите членове;

4. участва в национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари, школи и други в областта на арттерапията;

5. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;

6. взаимодействува със съответните държавни и обществени институции;

7. възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;

8. организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;

9. публикува материали в областта на своята дейност;

10. разработва, предлага и внася за разглеждане пред съответните  институции предложения, засягащи организационни, образователни, научни и етични проблеми, свързани с приложението на арттерапията в Република България;

11. други дейности, които по своето естество са свързани с дейностите по т. 1-9 от настоящия член, съдействат за постигане на формулираните в чл. 6 от настоящия устав цели и не нарушават основните принципи, върху които е изградено сдружението.

(2). На основание чл. 2 от ЗЮЛНЦ Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, а именно в полза на своите членове.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

8. (1) Членовете на сдружението са редовни, асоциирани и почетни.

(2). Редовен член на сдружението може да бъде физическо лице, което приема устава на сдружението, има завършено обучение в областта на арттерапията постигнато за не по-малко от три години, започнало е прилагането на артерапията под супервизия, участва в професионална общност  и полага непрекъснати грижи за поддържане и продължаване на квалификацията си.

(3). Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което  приема устава  на сдружението и съдейства за постигане на  целите му или  пък е физическо лице което не е завършило още обучението си.

(4). Почетен член на сдружението може да бъде пълнолетно физическо лице, което има значим принос за развитието на арттерапията в Република България.

9. Членуването в Сдружението е доброволно. Редовни и асоциирани членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена чрез Управителния съвет до Общото събрание, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни, както и изявление, че приема устава на сдружението. Молбата за редовно членство се придружава от препоръки за кандидата, дадени от двама редовни членове на сдружението.  Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение направено от редовен член на сдружението. Предложението се отправя чрез Управителния съвет до Общото събрание на сдружението.

10. Управителният съвет изготвя мотивирано писмено становище по молбата  за членство, респективно предложението, и заедно с последната (последното) ги предава на председателя на Общото събрание.

11. Общото събрание е длъжно да вземе решение по молбите, респективно предложенията, за приемане на нови членове на първото си редовно заседание.

12. Решенията за приемане на редовни и асоциирани членове се взимат с мнозинство на гласовете, а за приемане на почетни членове –   3/4 от присъстващите членове на Общото събрание. Решенията се взимат с явно гласуване.

13. Членството правоотношение се прекратява:

1. с двумесечно писмено предизвестие отправено от член на сдружението чрез Управителния съвет до Общото събрание;

2. при изключване;

3. при смърт или поставяне под запрещение

14. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

1. нарушава устава или приетите от Общото събрание професионално-етични норми;

2. когато изключваният системно не изпълнява своите задължения;

3. системно ( три и повече пъти)  не плаща  членския си внос.

15. Права на редовните членове на Сдружението:

1. да участвуват в работата на Общото събрание;

2. да гласуват в Общото събрание, да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението;

3. да дават препоръки, респективно предложения, за приемане на нови  членове;

4. да участвуват в дейността на Сдружението;

5. да получават информация за дейността на Сдружението;

6. да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;

7. да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;

8. да ползуват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, програмите на БААТ за информация и обучение, и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Сдружението за постигане на неговата цел.

16. Почетните и асоциираните членове на сдружението имат правата по предходната точка без тези визирани в т.10.2 и 10.3.

17. Задължения на членовете на Сдружението са:

1. редовно да внасят членския си внос;

2. добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

3. да спазват настоящия устав и приетите от общото събрание професионално-етични норми.

18. Почетните членове на Сдружението не плащат членски внос.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

19. Органите на управление на Сдружението са:

1.Общо  събрание;

2.Управителен съвет;

3. Председател на Управителния съвет;

4. Контролният съвет;

5.Комисията по етика и професионални стандарти.

20. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган. Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

21. Компетентност  на Общото събрание:

1. изменя и допълва устава; приема и изключва членове на Сдружението;

2. приема дългосрочни планове, програми и други решения  за постигане целите и задачите на Сдружението;

3. решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

4. избира членовете, Председатeля и Секратаря на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и на Комисията по етика и професионални стандарти;

5. обсъжда и приема годишния отчет и баланса внесен от Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност; приема отчетите на другите органи на Сдружението;

6. приема годишния бюджет;

7. взима решение за прекратяване на Сдружението;

8. определя размера на встъпителния и редовния членския внос, сроковете и начина  на внасянето му;

9. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

10. утвърждава Правилник за работата на Комисията по етика и професионални стандарти.

22. Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква от  Управителния съвет или по искане на една трета от редовните членове. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от районния съдия.

23.(1). Общото събрание се свиква чрез публикация в Държавен вестник, съдържаща дневния ред; часа, деня и мястото на провеждане, като срокът между деня на публикацията на поканата и датата на провеждане на Общото събрание  не може да бъде по-малък от  1 месец.

(2). Процедурата по предходното изречение не се спазва, когато:

– дневният ред, деня, часа и мястото на провеждане на Общото събрание са били съобщени на последното Общо събрание, на което са присъствували   всички редовни членове;

– поканата, съдържаща информацията по предходното изречение, е изпратена по пощата, по факс или  телекс до всички редовни членове на Общото събрание най-малко 1 месец преди датата на неговото провеждане.

24. Общото събрание е законно, ако на него присъствуват най-малко половината от редовните членове на Сдружението. Ако в обявения ден и час не се явят необходимия брой членове, то се провежда при спадащ кворум по реда на чл.140 от ЗЛС – отлага се за час по-късно, при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъствуващите редовни членове.

1. В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на  гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението, за сливането му с друго и в случаите изрично предвидени в настоящия устав решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 3/4 /три четвърти/ от присъствуващите редовни членове.

3. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени. Това не важи за отстраняване членовете на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

4. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

5. Членовете на Общото събрание нямат право да гласуват по въпроси, отнасящи се до лицата изброени в чл.142 от ЗЛС.

6. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от  председателя и протоколиста на   събранието.

25. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет се състои от три члена – пълнолетни физически лица.

26. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата. След изтичането на двегодишен срок считано от прекратяване на членството в УС лицата могат отново да бъдат избирани за членове на последния.

27. На първото си заседание Управителният съвет избира измежду членовете си касиер.

28.(1). Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му, в седмичен срок преди  датата на провеждане на заседанието с покана, отправена до всички членове, в която се съдържа проект за дневен ред. Поканата  може да бъде изпратена по пощата, факс, телеграф, или съобщена по телефона.

(2). Заседанието е законно, ако на него присъствуват най-малко половината от членовете на  Управителния съвет.

(3). Решенията се взимат с мнозинство на гласовете на  всички членове на Управителния съвет.

29. Компетентност на Управителния съвет:

1. управлява работите на Сдружението;

2. разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание планове и програми, отчети и други;

3. приема щатното разписание на Сдружението;

4. обсъжда и решава всички въпроси , които са извън компетентността на другите органи на Сдружението.

5. Изработва и приема Правилник за работата на Комисията по етика и професионални стандарти.

30.(1). Членовете  на Управителния съвет се освобождават с решение на Общото събрание.

(2). Членството в Управителния съвет се прекратява:

– с изтичане мандата на Управителния съвет, но до избирането на нов УС старият УС продължава да изпълнява функциите си;

– по подадена от член на УС писмена мотивирана молба до Общото събрание;

–  по мотивирано предложение на член на  Сдружението;

– при смърт на член на УС.

31. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

32. Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението пред трети лица;

2. свиква и ръководи заседанията на  Управителния съвет;

3. организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство на Сдружението в съответствие с настоящия устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4. открива и закрива банковите сметки на сдружението и се разпорежда със сумите по тях, разпорежда се с финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

5.  сключва договори с персонала на сдружението;

6. отговаря за отчетността и съхранението на документите на  Сдружението;

7. в рамките на пълномощията си може да упълномощава други членове на Управителния съвет за извършване на определени действия в негово отсъствие.

33. Контролният съвет се състои от трима редовни членове на Сдружението. Той се избира за срок от три години.

34. Контролният съвет:

1. следи за спазване на нормативните актове, устава и решенията на ОС и УС при осъществяване дейността на Сдружението;

2. следи за спазване на финансовото законодателство и целевото разходване на средствата на Сдружението.

35.(1).  Комисията по етика и професионалните стандарти  се състои от редовни членове на сдружението, с мандат и брой на членовете определен с решение на Общото събрание.

(2). Правилникът за дейността на Комисията по етика и професионалните стандарти  се изработва от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание.

 V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

36.(1). Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в дружества; ценни книжа; вземания и други активи.

(2). Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейности, за която е регистрирано, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

37. Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания, печатни издания и  всички  останали придобивни способи, допустими  от закона.

38. Първоначалният размер на встъпителните вноски и членския внос за първата календарна година и срока за тяхното внасяне се определят с решение на Учредителното събрание.

39. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране по негова преценка.

40. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него, извън случаите изрично посочени в настоящия устав.

41. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

42. Ежегодно Управителният съвет изготвя и предлага на обсъждане пред Общото събрание на Сдружението годишен счетоводен отчет, който се приема от последното.

VІ. ЛИКВИДАЦИЯ

43.  Ликвидатор(и) се назначават от УС.

44. Ликвидаторът удовлетворява кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а после на недвижимото имущество на сдружението

45. Имуществото не може да се прехвърля на лицата, посочени в чл. 43, ал. 2 на ЗЮЛНЦ.

46. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на ЮЛНЦ, което има близка нестопанска цел. Това ЮЛНЦ се посочва от общото събрание и се избира с 50% от гласовете на списъчния състав.

 VIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

48. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 3/4 от гласовете на присъствуващите на събранието членове  респ. делегати.

Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на ЗЮЛНЦ.