Етичният кодекс съдържа принципите на поведение във взаимоотношенията между членовете на Българска асоциация по арт-терапия /БААТ/ от една страна и нейните членове, психотерапевт и клиентите им от друга страна. Нарушаването на тези принципи може да засегне интересите на пациента, клиента, обучаващия се, терапевта, обучителя, колегите.

Принципите изложени по-долу са базирани на следните фундаментални норми:

1)      Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки индивид твори своя собствен живот.

2)      Всички човешки същества са с еднаква ценност, независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.

3)      Всяка личност има правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.

4)      Всяка личност е отговорна за своето личностно и професионално развитие и за темповете на това развитие.

Области на етичния кодекс /ЕК/.

I. ОТГОВОРНОСТ

1. В своята професионална дейност, арт психотерапевтите се стремят към най-високите стандарти на професията.

2. Те трябва да осъзнават последствията от своите професионални действия и да носят отговорност за тях.

3. Те полагат усилия, в рамките на възможностите си, техните услуги да не бъдат използвани по неподходящ начин.

II . КОМПЕТЕНТНОСТ

1. Арт психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.

2. Те осъзнават своите професионални ограничения и при необходимост апелират към други професионалисти за консултация или насочване.

3. В тези видове практическа дейност, където още няма твърдо установени стандарти, арт психотерапевтите взимат всички мерки, за да осигурят благополучието на клиентите си.

4. Те се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

5. Ако арт психотерапевтите имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат за професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

6. Арт психотерапевтите полагат усилия и търсят начини за повишаване на своята компетентнсот чрез участия в семинари, тренинги, научни форуми, ползване на актуална специализирана литература.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ

1. Арт психотерапевтите зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на самоопределение в това число и отказ от по-нататъшно участие.

2. Арт психотерапевтите уведомяват клиентите или техните представители за планираните планираните терапевтични дейности по най-разбираем начин, за да могат сами да решат желаят ли да вземат участие в тях или не.

3. Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение създаващи зависимост.

4. Арт психотерапевтите осъзнават всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната ситуация.

5. Те не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, който да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента;

6. Сексуалната интимност с клиента е неетична, неприемлива и не се толерира от професионалната общност.

IV.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ

1. Обучителите са отговорни да организират своите взаимоотношения с обучаващите се съгласно етичните принципи валидни за клиентите.

2. Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.

3. Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.

4. Арт психотерапевтите, които ще обучават или ще се занимават с каквато и да е аналогична дейност на курсове, внимателно следят дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

1. Арт психотерапевтите уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

2. Въздържат се от необективни съждения за колегите и тяхната работа, но могат да правят обоснована критика.

3. Арт психотерапевтите разбрали, че техен колега е нарушил моралните принципи, постъпват съгласно утвърдените процедури.

VI . КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Арт психотерапевтите имат задължението да запазват в тайна информацията получена от клиентите си в хода на работата с тях.

2. Те споделят подобна информация с други лица само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.

3. Изключение от това правило може да се направи само в тези случаи, ако чрез това се нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за клиента или други хора. В тези случаи информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация.

4. За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психологическите и психотерапевтичните изследвания и интервенции, арт психотерапевтите са длъжни да се погрижат за специална договореност с лицата, ползващи техните услуги.

5. В договореността трябва да се уточни начинът за гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали и колко дълго те ще се съхраняват.

6. В случаи на запис върху видеолента или дигитално устройство, фотографиране или заснемане на филм съгласието на клиента (участник в група и др. подобни) е задължително.

  • За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответния материал.
  • Тук се изисква да се включи също така информация за това, колко време може да се пази този материал.

7. Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.

8. В случай на необходимост арт психотерапевтите информират възложителите и клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия Етичен кодекс.

VII . ИНТЕРВЕНЦИИ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Арт психотерапевтичните и консултативни интервенции се планират на базата на добре формулиран проблем и след разглеждането на подходящи методи и алтернативни процедури.

2. При осъществяването на терапевтични интервенции и други действия и методи, те се извършват в съответствие със стандартите или обичайната практика за тяхното използване.

3. Арт психотерапевтите НЕ ПОЛЗВАТ методи с неизвестни или неудовлетворителни параметри, освен в случаите, в които се апробират нови такива. За последното клиентите се информират предварително и могат да се използват само след тяхното съгласие

4. Арт психотерапевтите се стремят да формулират своите послания, заключения и други подобни изказвания по такъв начин, че те да не могат да бъдат превратно разбрани или използвани.

5. Заключенията трябва да бъдат формулирани така, че да бъдат разбираеми за възложителя.

VIII . ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ

1. Публичните изказвания, съобщения, информации и други подобни направени от арт психотерапевтите, имат за цел да помогнат на хората да осъществят добре информирани и свободни избори.

• Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.

• Арт психотерапевтите информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на своята дейност или професия.

• Избягват се публични изказвания, изглеждащи като самореклама.

• Предлагайки своите услуги, арт психотерапевтите дават само следната информация: име, адрес, телефон, образование, работно време и специалност.

• В обявите за курсове може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите на курса.

• Обявата не трябва да изглежда като реклама или да съдържа обещания за специфични резултати.

IX. ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

1. Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на други закони на Р България.

2. Сведения за нарушенията на етическите норми могат да постъпват както от клиенти, така и от колеги или стажанти – обучаващи се колеги.

3. Ако редовен член на БААТ получи информация за нарушение на етическите норми от свой колега (член на асоциацията), той е задължен да се опита да реши проблема помежду им, като разговаря със засегнатата страна и със своя колега.

4. Ако това се окаже невъзможно или нарушението е толкова голямо, че получилият информация колега сметне, че то превишава неговата компетентност, то той се обръща по установения ред към Управителния съвет на Българска асоциация по арт-терапия.

5. Заявленията за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид, с подробно излагане на аргументи за нарушенията на ЕК. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя. Анонимни или устно направени заявления не се разглеждат.

6. Заявленията се разглеждат от УС на БААТ, който представя писмено своите заключения и предложения във връзка с постъпилия етичен казус. Окончателните решения са в правомощията на УС на БААТ.

7. Ако УС на БААТ не може да вземе решение, той отнася оплакването до Етичната комисия на БАП спрямо регламента и процедурите, описани в Етичния кодекс на БАП.

8. В срок от един месец след постъпване на оплакването, УС на БААТ съобщава своето заключение.

9. Решения, свързани с членството в БААТ на провинил се неин член може да взема само Общото събрание, съгласно Устава.

10. Всички разследвания и заключения на КЕПС са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без съгласието на засегнатите страни.