Българска асоциация по арт-терапия реализира следните обучителни дейности:

  • Тренинг програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” (продължителност 2.5 години; квалификация “арт-консултант”)
  • Поредица от практически семинари “Въведение в арт-терапията” (еднодневни семинари с продължителност 6-10 учебни часа)
  • Лятна школа по арт-терапия (тридневен интензивен курс с общ хорариум 30 часа)

Екипът на Асоциацията може да реализира:

  • обучения по конкретна заявка, тема, целева група; 
  • супервизия за екипи, които работят в сферата на хуманитарните професии (учители, психолози, социални работници, лекари и др.);
  • тийм билдинг за организации, работещи в различна сфера.